Bruk av solcelleutstyr

Vi anbefaler generelt ikke å koble sammen nye og gamle paneler. Grunnen til dette er at panelene ofte vil ha ulik effekt og tekniske verdier som spenning. Dette gjør at man kan oppleve redusert ytelse av anlegget. Han man minimale verdiforskjeller på 0-10W så vil det likevel kunne fungere i enkelte anlegg når panelene er av samme produsent. Bruk derfor aller helst identiske solcellepaneler og bytt ut gammelt utstyr dersom det er store effektmessige forskjeller.

Gamle laderegulatorer er ofte av en såkalt PWM, altså en regulator som er beregnet på spesifikke spenninger, som regel under 50Voc (PV) og til paneler opp til ca. 150W effekt. Det betyr i praksis at dersom du kobler et 270W panel til en PWM regulator, så vil du likevel kun få maks 150W lading. Dette på grunn av oppbyggingen og antall celler i panelet.

Paneler i en høyere effektklasse kan ha spenningsverdier som overstiger anbefalte grensenivåer for eldre regulatorer. I tillegg vil man gå glipp av mye effekt dersom den høye spenningen ikke kan omgøres til effektiv lading. Man bør derfor kontrollere om regulatoren passer til formålet.

Er du i tvil så anbefaler vi alltid å bytte ut eksisterende PWM regulator til en nyere MPPT regulator. Noe av grunnen til er også at MPPT regulatorer som regel har høyere kvalitet og flere funksjoner. Har du allerede en MPPT regulator så kan du normalt koble til store kraftige solcellepaneler. En annen fordel med å gå over til MPPT og store paneler er at 60-cellers solcellepaneler gir mye mer for pengene W/m2 opp mot 36-cellers solcellepaneler.

Dersom du ønsker å bruke din gamle regulator er det et par viktige punkter som må kontrolleres. viktigste faktoren er å finne ut hva maks-spenning er for din gamle regulator

Vi anbefaler utvidelse av solcellepaneler i flere ulike orienteringer kun dersom panelene er koblet parallellt via Y-koblinger. Dersom solcellepaneler med ulik orientering er koblet i serie vil dette kunne redusere ytelsen på grunn av ulike lysforhold.

Når det gjelder små til mellomstore anlegg trenger du som regel ikke å tenke spesifikk på de ulike produksjonsmetodene for solcellepaneler, henholdsvis Mono- og Polykrystallinsk. Ulike solcellepanel produserer ofte relativt likt i snitt over tid, men under spesifikke lysforhold noe ulikt. Under optimale lysforhold kan Mono normalt produsere rundt fem prosent mer enn Poly moduler.

En tradisjonell PWM laderegulator brukes ofte i de tilfeller hvor panelspenningen er lav. Et panel på opptil ca. 155W kan du gjerne ha på en PWM regulator. Har du flere mindre solcellepaneler kan du fortsatt koble disse til en PWM regulator, så lenge du har koblet disse i parallell. For paneler med en størrelse på over ca. 155W så anbefales alltid en MPPT regulator. Denne type regulator anbefales også dersom du ønsker å koble solcellepanelene i serie. For eksempel vil 2x155W solcellepaneler gi høyere ytelse i serie på en MPPT solcelleregulator en 2x155 parallellt på en PWM laderegulator.

Solcellepanelet kan fint monteres både vertikalt (portrettformat) eller horisontalt (landskapsformat). Det viktigste er at panelet sikres godt og at festemateriellet som brukes er dimensjonert til å tåle eventuell snø- og vindlast som gjelder for anleggets geografiske beliggenhet. Utover det er det viktig å få monteringen mest mulig sydvendt.

Bruk av batterier

Her er meningene delte. Vår oppfatning og anbefaling er at man generelt ikke bør koble nye og gamle batterier sammen. På grunn av skjevlast gir dette ustabilitet som følge av ulike motstand, som igjen kan gi redusert effekt for nye batterier samt være en generell risiko for anlegget som sådan. Når det gjelder nyere litium-batterier så støtter enkelte merker og modeller oppgradering til flere batterier selv etter lang tids bruk, dette da batteriene ofte har interne batteristyringssystemer også forkortet BMS.

Vi får ofte telefoner med spørsmål rundt batteri og ytelse. Her i Strømløs forstår vi at et batteri eller en hel batteribank tilsynelatende kan virke dårlig, redusert eller ødelagt. Virkeligheten er at en totalt ødelagt batteribank svært sjeldent er tilfelle. Her i Norge spiller for eksempel drifts- og lagringstemperatur en vesentlig rolle i hvordan batteriene oppleves og hvor effektive de er i forhold til bruk og lading. Vi håper vi her kan klargjøre et par punkter som gjør det lettere for deg å vurdere din energilagring.

Det første du bør huske på er at et batteri som regel tar støyten av feil som ligger andre steder i systemet. Er det for eksempel noe feil på batteriladeren eller solcelleregulatoren, så vil symptomene som regel vise seg i batteriene. Dette kan være så enkelt som at en ekstern enhet er stilt inn på et program for en annen batteritype eller spenning. Setter du på kontinuerlig last og lar dette stå, så vil du også se dette på batteriene. Og nettopp dette er viktig å vite for å finne ut hva som har skjedd med batteriene. Den enkle løsningen vil være å bytte ut hele batteribanken, noe som ofte blir gjort uten vurderinger. Nye batterier blir satt inn og alt virker som før. Og det gjør de naturligvis, men hvorfor ble den gamle batteribanken redusert i første omgang?

Nå sier vi ikke at et batteri aldri kan bli ødelagt. Og selv om dette er svært sjeldent så er den vanligste årsaken en død celle. Dersom batteriet har en død celle så vil det ikke registrere høyere spenning en rundt 10.5V. En død celle betyr at forbindelsen til en av cellene på innsiden er brutt. Dersom dette er tilfelle vil ofte en av batteriene i en serie eller parallell vise vesentlig lavere spenning enn batteri to og tre osv. For våre Fullriver batterier er dette høyst usannsynlig, men ikke umulig. En større sannsynlighet når man har en jevnt redusert batteribank er at et større eller mindre trekk har stått på, f.eks. egetforbruket til en inverter eller lignende.

Batterier trives best i romtemperatur med tanke på effekt og ytelse. Vi vet at optimal plassering ikke alltid er like enkelt å få til, men man bør skjerme batteriet fra de kaldeste områdene. Våre Fullriver AGM batterier er meget godt egnet til hyttebruk og er ekstremt robuste når det kommer til bruk, lagring og plassering. Batteriene våre er isolerte og vedlikeholdsfrie. De avgir ingen gasser og kan trygt plasseres innendørs. Plasseringen bør være i nærheten av hovedinverteren, og kabelstrekk bør være kortest mulig.

Dette er et vanlig spørsmål og svaret ligger i definisjonen, også kalt C-rate. Denne C-raten er en målestokk etter hvor raskt energien i et batteri trekkes ut, eller med andre ord utlading relativ til maks kapasitet. En C-rate er ofte satt i sammenheng med hva batteriet skal brukes til, for eksempel er det som regel et lavere strømtrekk i en hytte, enn i en bil. En C1 rate betyr at utladningsstrømmen vil utlade et helt batteri på 1 time. For et batteri med en kapasitet på 100 Ampere-timer, så tilsvarer dette en utladningsstrøm på 100 Ampere. For å sammenligne dette med våre 12V Fullriver batterier så heter modellen DC260-12, da den tar utgangspunkt i en C20, altså utlading over 20 timer og at batteriet er på 12V. På produktsiden vil vi i tillegg vise en C100 rate på 290Ah. da dette er mer korrekt i forhold til f.eks. lavtrekk som belysning, lading osv.

Laderegulatorer støtter normalt de fleste type blybatterier som VRLA, AGM, GEL, flytende, lukket og lignende. Selv om man kan bruke gamle bilbatterier så anbefaler vi likevel AGM eller fritidsbatterier som er tilpasset lav utlading og som har greit med lagringsplass. Kapasitetsmessig spiller som regel ikke antall ampere-timer en vesentlig rolle, med mindre man har en større inverter, kraftpakke eller tilsvarende. Da trenger man et minimum med lagringskapasitet, ofte over 200Ah ihht. systemspenningen. Det er imidlertid viktig å huske på at laderegulatoren ofte kommer med en bestemt batteritype som ferdig fabrikkinnstilt, og den trenger ikke nødvendigvis være kompatibel med batteriet i solcelleanlegget. Kontroller derfor alltid hvilken batteritype regulatoren er satt til, og forsikre deg om at denne er riktig i henhold til batteribanken.

Obs! Når det gjelder litium-batterier så har ikke alle regulatorer støtte for dette. Sjekk derfor spesifikasjoner før du går til innkjøp av regulator for litium-batterier. Enkelte regulatorer er for eksempel kun kompatible ved at bruker selv lager et egendefinert program i systemvaren, med korrekte innstillinger for batterispenningen. Som grunnlag brukes da batteriets dataark og man stiller inn dette på regulator. For andre systemer som for eksempel SMA invertere, så har produsenten ofte en kompatibilitetsliste for ulike type litium-batterier. Det vil si at inverteren settes til et spesifikk merke under oppsett og inverteren auto-konfigureres. Denne type enheter har som regel også mulighet for egendefinering av batterispenning, men er avhengig av at batteriet har CAN BUS kommunikasjonsport.


Komplette hyttepakker

Du trenger et anlegg som er kraftig nok til å drifte alle de elektriske applikasjoner du ønsker. Anlegget bør minimum være litt kraftigere enn det mest krevende elektriske apparatet du skal drifte. Har du for eksempel en vannkoker som bruke 1500W og en støvsuger som drar 2000W, så kan du bruke hyttepakke “Medium” som har en maks på 3000W. Du kan imidlertid ikke bruke disse apparatene samtidig, da trenger du neste nivå på hyttepakker som vil være en Steca 5000W. Har du kun belysning, lading, litt TV og et lite kjøleskap kan det holde med vår hyttepakke “Basis” på 800W eller 1200W. Sjekk derfor detaljer og spesifikasjoner på de tingene du ser for deg å bruke. Ta også i betraktning eventuelt økt strømbehov i fremtiden. Trenger du hjelp til å velge riktig anlegg så har vi lang erfaring med å beregne dette.

Ja! Men du trenger likevel et sted å lagre denne egenproduserte strømmen. Våre komplette pakker for hyttestrøm trenger kun batterier i tillegg for å fungere. Grunnen til at vi i enkelte av våre pakker har valgt å ikke inkludere batterier, er fordi valgmulighetene i forhold til en batteribank er store. Her kan man for eksempel velge å bruke egne batterier, eller gå for 6V, 12V eller 48V celler. Når det gjelder budsjett anbefaler vi at det settes av en liten del til el-installatør som er et krav for installasjon ihht. forskrift om elektrisk utstyr på AC siden. Det er ingen fasitsvar på hvordan man må legge opp AC siden, men det er vanlig å ha et lite ekstern sikringsskap med en eller flere kurser, jorde dette, samt legge opp stikk for strøm. Les hovedenhetens brukerveiledning for mer informasjon.

Ja, du kan i de fleste tilfeller oppgradere anlegget med flere paneler og i mange tilfeller vil dette være anbefalt. Spesielt hvis du er på hytten ofte vil du ha glede av raskere opplading av batterier. Du bør likevel ta kontakt med oss dersom du har planer om å legge til ekstra paneler. Dette er fordi invertere har forskjellige krav til både makskapasitet (kWp) og spenning (Voc).

Vi anbefaler at man så tidlig som mulig prøver å finne et presist estimat på nødvendig kapasitet når det gjelder energilagring. Er du i tvil på hvor mye batteri du bør ha, så spør oss gjerne. Det vanlige er at man runder oppover og at man heller kjøper flere batterier enn færre. Grunnen til dette er blant annet at anleggets totale levetid vil forlenges vesentlig ved en lavere snitt utladnings-prosent. Se for øvrig mer informasjon om dette under “Kjøp og bruk av nytt og gammelt utstyr”.

Kraftpakken krever elektriker for oppkobling. Etter nye foreskrifter trenger du en el-installatør for å håndtere installasjon av alt over 50V. Du kan imidlertid montere deler av anlegget (eks. koblinger) selv, for eksempel festemateriell og solcellepaneler.

Størrelse på batteribanken avhenger av ønsket forbruk og energibuffer. Hvor mye energi du ønsker å ha tilgjengelig. Har du kun enkel belysning og litt lading kan det være nok med ett batteri. I tillegg til dette har ulike hyttepakker forskjellige minimumskrav til antall batterier. En basispakke krever 12V systemspenning, medium 24V og store pakker 48V. For store pakker kan man for eksempel seriekoble fire stykk 12V batterier eller åtte stykk 6V batterier til ett stort 48V batteri.

Ja, klart det! Vi hjelper deg gjerne med å få riktige komponenter for din hytte og ditt tak. Har du behov for ekstra lange kabler eller en annen type festemateriell for tak eller vegg, gi oss da beskjed umiddelbart etter at du har lagt inn bestillingen i vår nettbutikk. Du kan selvfølgelig også ta kontakt med oss på telefon så hjelper vi deg med dette.

Vindmølle

Vindmøllene vi leverer fra Primus Windpower har integrert regulator i vindmøllehuset. Med innebygget omformer kan vindmøllen kobles direkte til batteribanken, uten behov for eksterne regulator eller annet utstyr. Husk at vindmøllen som kobles til solcelleanlegget må ha samme systemspenning som batteribanken. Har du for eksempel et 12V anlegg, må også vindmøllen være på 12V. Har du en 230V kraftpakke som bruker 48V batteribank, må også vindmøllen være i en 48V versjon. Priser er like og uavhengig av vindmøllens spenning.